Park hotel

Park Hotel v Novom Smokovci.  /História hotela podľa novinových článkov/

Hotel začať stavať v roku 1930 Ján Ossko, známy obchodník a nájomca turistických zariadení /Chata pri Popradskom plese, reštaurácia vo vile Jiskra Štrbské pleso, Študentka /Tuček/, hotel Tatra v Poprade,.../
Výstavbu realizoval na svojom pozemku vedľa vily Slovač, pôvodne Rózsa vila, ktorú kúpil od Pavly Gutmannovej. Vilu Ossko využíval na stálu predajnú výstavu obrazov s Tatranskou tematikou a iných umeleckých diel a remeselných výrobkov.

Viac napovie článok v Karpathen Post zo dňa 07.júna 1930 /voľný preklad/

STAVEBNÉ PRÁCE A PROCES OSSKO V NOVOM SMOKOVCI.

Známy hostinský, predtým nájomca chaty pri Popradskom plese a na Štrbskom plese, robí vo vile Slováč v Novom Smokovci oproti sanatóriu Palace rozsiahle stavebné práce.

Postavil pred vilu smerom do ulice dom s obchodnými priestormi na prízemí, jedálňou na prvom a 20 izbami na druhom poschodí, bazárovou prístavbou a slnečnou terasou, v záhrade stavia plážové kúpalisko, do ktorého sa má voda zohrievať na plochej streche domu, okrem toho tenisové kurty a iné ihriská.

Stavby by mali byť hotové už do sezóny.

V dôsledku svojej stavebnej činnosti sa Ossko dostal do súdneho sporu so Sanatóriá Dr. Szontágha A.G. v Novom Smokovci, lebo tieto zaujali stanovisko, že zvykové právo A.G. zaručené pozemkovou knihou zakazovalo vlastníkom víl podnikanie v pohostinstve za účelom zisku.

Proces, ktorý sa ťahá už viacero rokov, bol minulého roku rozhodnutý na Najvyššom súde v Brne v Osskov prospech , pričom súd uznal právo, že obmedzenie dispozičného práva pozemkovou knihou sa vzťahuje len na prvého vlastníka vily, ale nie na jej neskorších vlastníkov.

Palace - Sanatóriá A.G. presadili obnovenie procesu v tomto roku a teraz Najvyšší súd v Brne rozhodol, že je treba doplniť dokazovanie, a dovtedy ostane obmedzenie v platnosti.

Všetci tatranskí zainteresovaní očakávajú s veľkým záujmom výsledok druhého procesu, lebo táto otázka má principiálny význam, nielen pre Novosmokovčanov.

Celkom nová je informácia, že plochá strecha budovy sa mala používať na ohrev vody do bazéna. Doteraz publikované kusé informácie o hoteli plochú strechu udávali ako príčinu zániku hotela. Článok nekonkretizuje kto stavbu realizoval. Penzák aj Palace majú tiež rovné strechy a stoja doteraz.

Podrobnejší popis prebiehajúceho súdneho sporu popisuje článok z Lidových novín zo dňa 16.decembra 1930. V ňom sa uvádza, že spor prebiehal už od roku 1925. Pozemok, na ktorom Osskova vila stála patril veľkoslavkovskému urbariátu, ktorý pri predaji stanovil, že budovy postavené na parcele, nebudú nikdy používané na živnostenské účely. Rovnaké obmedzenia sa viazali skoro na všetky vily v Novom Smokovci a tým sa Szontághova firma dostávala do monopolného postavenia. Ako konštatuje pisateľ článku, z toho dôvodu boli ceny pre strednú vrstvu nedostupné. Ossko vedome podstupoval veľké riziko, pretože Dr. Szontágh ako dôkaz pre obnovenie procesu uviedol, že Ossko vedel o obmedzení, ktoré sa viazalo na jeho parcelu a preto aj kúpil vilu výrazne lacnejšie.

Ossko musel byť dlhodobo vo vážnych finančných problémoch. Či boli spôsobené prebiehajúcim súdnym sporom sa zatiaľ posúdiť nedá. Krátka správa v Karpathen Post zo dňa 07. marca 1931 na strane 6 uvádza, že Okresný súd v Levoči začal voči Jánovi Osskovi súdne vyrovnanie /dnes reštrukturalizácia/.

Do plnej prevádzky bol Park Hotel uvedený až 15. mája 1931, čiže už počas prebiehajúceho súdneho vyrovnania.

Hotel pravidelne poriadal plesy, maškarné bály, tanečné zábavy, voľbu „Miss Tatry", medzinárodné súťaže v tancoch, účinkovala v ňom živá hudba, okrem bazéna bola v parku tanečná plocha, proste bol v tom čase centrom spoločenského života Nového Smokovca.

23. januára 1935 sa v hoteli konala posledná veľká porada organizačného výboru pre usporiadanie medzinárodných lyžiarskych pretekov FIS 1935. Porade predsedal Michal Haviar, neskôr Dr. Opatrný. Hlavnú správu predložil Miloslav Slavík. Porady sa zúčastnil aj Ján Ossko.

25. februára 1936 usporiadal Športový klub Vysoké Tatry v Park Hoteli slávnostné stretnutie na počesť účastníka zimnej olympiády v Garmisch-Partenkirchene, Lukáša Michaláka, člena štafety 4x10 km, ktorá obsadila piate miesto. Na stretnutí sa zúčastnili členovia a priaznivci klubu od Štrbského Plesa po Ždiar, z Popradu a ďalších podtatranských obcí. Michaláka privítal predseda klubu Dr. Říha, príhovory mali tajomník Miloslav Slavík, Mgr.Pharm. Zelený, riaditeľ Ing. František Reichrt a mnoho ďalších. Za Karpatenverein gratuloval prof. Andor Hefty.

29. februára 1936 Karpathen Post na strane 6 oznamuje, že Okresný súd v Levoči vyhlásil na Jána Osska, majiteľa Park Hotela v Novom Smokovci konkurz. Správcom konkurznej podstaty bol ustanovený Dr. Alfred Löw z Popradu. Za predpokladu, že základné pravidlá obchodného práva v bývalej ČSR sa podobali tým súčasným, súdne vyrovnanie z roku 1931 neuspokojilo veriteľa /veriteľov/, a tak bol súd nútený vyhlásiť konkurz.

13. novembra 1936 bol Park Hotel na súdnej dražbe vydražený Jozefom Šašinkom.

27. marca 1937 článok oznamuje, že Jozef Šašinka previedol rozsiahlu rekonštrukciu nielen hotela s priľahlými priestormi ale aj garáží, bazéna, šatní, terasy s tým, že otvorenie prevádzky bude do 1. mája. Zároveň článok oznamuje, že funkciu riaditeľa hotela vyhral vo výberovom konaní popradský rodák Štefan Bártos, ktorý má desaťročné skúsenosti z pôsobenia v Palace Sanatóriu ako pokladník a recepčný. Pod vedením Dr. Vága získal najlepšie skúsenosti ako najkompetentnejší podriadený a rozumie potrebám hostí.

17. júna 1939 po minuloročnom Piešťanskom nájomcovi Kontrikovi preberal riadenie hotela znova do vlastných rúk jeho vlastník, Jozef Šašinka s tým, že jedáleň, bar a cukráreň prenajal podnikateľom Vlk a Vlasatý, ktorý už niekoľko rokov úspešne podnikajú v Hornom Smokovci.

Posledná správa, ktorú sa podarilo nájsť, je z 10. augusta 1940 v týždenníku Karpathen Post. Oznamuje, že v Taranských kúpeľoch bude účinkovať vojenská hudba z Prešovskej 2. brigády. Hudba bude mať vystúpenia do konca augusta štyrikrát do týždňa v Starom Smokovci, Novom Smokovci a Tatranskej Polianke. V Novom Smokovci bude hrať dopoludnia na terase pred kinom a popoludní v ParkHoteli na čaji o piatej.

 


Obr.06.-10. Interiér ParkHotela.

 


Obr.20. Záber zo zimy 1930-31 ma klzisku pod Penzákom. Hokejové mužstvo sa zatiaľ nepodarilo identifikovať /pravdepodobne z Čiech/. V pozadí ešte nedokončená budova ParkHotela.

Obr.21. Inzerát z Karpathen Post z 22. novembra 1930 kde Ossko hľadá schopné chyžné ovládajúce 3 „bežné" jazyky.

Obr.22. Inzerát zo 16. júla 1932 v KP oznamujúci konanie 1. medzinárodnej tanečnej súťaže v hoteli.

Obr.23. Inzerát z 2. decembra 1933 v KP propagujúci Osskov obchodný dom.

Obr.24. Inzerát z 6. apríla 1935 v KP oznamujúci účinkovanie salónneho orchestra.

Obr.25. Inzerát z 4. apríla 1936 v KP oznamujúci účinkovanie džezového orchestra.

 

 

Obr.14. Pohľad z Penzáku. Na zábere vidieť výmenu na trati THEV na vlečku do Penzáku. Tadiaľ sa dovážalo uhlie do kotolne.

 

Povojnové osudy hotela až do roku 1970 sa vynasnažím priblížiť na základe spomienok pamätníkov v samostatnom článku.

Na základe článokv z: Karpathen Post, Lidové noviny, Nedelní list, Národní listy
Spracoval: OJ

VytlačiťOdoslať e-mailom